ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THẠCH XUÂN

Số:  68  /TB - UBND

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Thạch Xuân, ngày 19 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động

gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn xã

 

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Nghị quyết 68/NQ-CP); Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Quyết định 23/2021/QĐ-TTg); Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 11/8/2021 của UBND huyện về việc triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thạch Hà, Ủy ban nhân dân xã Thạch Xuân thông báo triển khai hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19 như sau:

 1. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

a) Đối tượng hỗ trợ: người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước) quy định tại Điều 1, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

b) Mức hỗ trợ: giảm mức đóng bằng  % quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian 12 tháng, kể từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022.

c) Trình tự thực hiện: theo quy định tại Chương I, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

d) Cơ quan chủ trì thực hiện: Bảo hiểm xã hội huyện (thực hiện theo Công văn số 749/BHXH-QLT ngày 13/7/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh).

2. Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất

a) Đối tượng hỗ trợ: người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 2, Luật Bảo hiểm xã hội có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 5, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

b) Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: không quá 6 tháng tính từ tháng người sử dụng lao động nộp hồ sơ đề nghị.

c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện:

- Văn bản đề nghị theo mẫu 01( Phụ lục QĐ 777) kèm theo danh sách đề nghị.

- Bảo hiểm xã hội huyện tiếp nhận hồ sơ và giải quyết (thực hiện theo Công văn số 749/BHXH-QLT ngày 13/7/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh).

3. Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động

a) Đối tượng hỗ trợ: người sử dụng lao động có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 9 của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

b) Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề tối đa 1.500.000 đồng/người lao động/tháng.

c) Thời gian hỗ trợ: Tối đa 06 tháng.

d) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện:

- Văn bản đề nghị theo mẫu 03( QĐ 777)

- Văn bản của người sử dụng lao động về việc thay đổi cơ cấu công nghệ, phương án đào tạo, bồi dưỡng, xác nhận của cơ quan BHXH.

- Bảo hiểm xã hội huyện xác nhận người sử dụng lao động đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp (thực hiện theo Công văn số 749/BHXH-QLT ngày 13/7/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh).

- Người sử dụng lao động nộp hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương

a) Đối tượng hỗ trợ: người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 13, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

b) Mức hỗ trợ:

- Mức 1.855.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 tháng (30 ngày).

- Mức 3.710.000 đồng/người đối với người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng (30 ngày) trở lên.

- Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện:

- Danh sách người lao động của xác nhận của BHXH theo mẫu 06( QĐ 777)

- Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của trẻ; giấy chứng nhận nuôi con nuôi; quyết định giao nhận chăm sóc, thay thế của cơ quan có thẩm quyền

- Bản sao văn bản yêu cầu các ly của cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ 01/5/2021 đến hết ngày 31/12/2021

- Bảo hiểm xã hội huyện xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (thực hiện theo Thông báo số 749/BHXH-QLT ngày 13/7/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh).

- Người sử dụng lao động nộp hồ sơ tại UBND huyện (Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).

5. Hỗ trợ người lao động ngừng việc

a) Đối tượng hỗ trợ: Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị ngừng việc có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 17, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

b) Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người. Ngoài ra người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện:

- Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn hợp đồng lao động

- Danh sách người lao động có xác nhận của cơ quan bảo hiểm

-Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của trẻ; giấy chứng nhận nuôi con nuôi; quyết định giao nhận chăm sóc, thay thế của cơ quan có thẩm quyền

- Bảo hiểm xã hội huyện xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (thực hiện theo Công văn số 749/BHXH-QLT ngày 13/7/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh).

- Người sử dụng lao động nộp hồ sơ tại UBND huyện (qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).

6. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

a) Đối tượng hỗ trợ: Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 có đủ các điều kiện được quy định tại Điều 21 của Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

b) Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người. Ngoài ra người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện:

- Đơn đề nghị theo mẫu 07 của Quyết định 23

- Bản sao chứng thực: Hợp đồng lao động đã hết hạn, quyết định thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đông lao động.

- Bản sao sổ BHXH hoặc xác nhận của cơ quan BHXH.

-Bản sao có chứng thực một trong các giấy tờ: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang thai; giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của trẻ; giấy chứng nhận nuôi con nuôi; quyết định giao nhận chăm sóc, thay thế của cơ quan có thẩm quyền.

d) Cơ quan chủ trì thực hiện: Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh tiếp nhận hồ sơ (thực hiện theo Thông báo số 449/TB-TTDVVL ngày 30/7/2021 của Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Tĩnh).

7. Hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế

a) Đối tượng hỗ trợ: Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của Luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 (F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID-19 (F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

b) Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ: Thực hiện theo Điều 26, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg, cụ thể:

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 (F0).

- Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế (F1). 

- Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế: được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 đồng/trẻ em.

c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện:

* Đối với F0, F1 đang điều trị hoặc cách ly y tế tập trung:

- Đối với F0

+ Danh sách F0 đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo mẫu số 8a ( QĐ 23)

+Giấy ra viện điều trị Covid của cơ sở khám, chưa bệnh theo quy định

+ Bản sao một trong các giấy tờ: Giấy chứng sinh, giáy khai sinh, hộ chiếu, CMND, thẻ căn cước, thẻ BHYT.

- Đối với F1:

+ Danh sách F1 đủ điều kiện hưởng chính sách theo mẫu số 8a( QDD23)

+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc cách ly y tế

+ Bản sao một trong các giấy tờ: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, CMND, thẻ căn cước hoặc thẻ BHYT.

*Đối với trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở hoặc cách ly tại nhà: các trường hợp đủ điều kiện nộp hồ sơ tại UBND xã, thị trấn nơi cư trú.

- Đối với F0:

+ Giấy ra viện

+ Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị

+ Bản sao một trong các giấy tờ: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, CMND, thẻ căn cước hoặc thẻ BHYT.

- Đối với F1:

+ Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cách ly y tế tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà

+ Giấy hoàn thành việc cách ly

+ + Bản sao một trong các giấy tờ: Giấy chứng sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, CMND, thẻ căn cước hoặc thẻ BHYT.

+ Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly.

9. Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch

a) Đối tượng hỗ trợ

- Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định của Luật du lịch

- Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội – nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa; có phân công của tổ chức, các nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

b) Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.

c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện:

- Đề nghị hỗ trợ theo mẫu số 10( QĐ23)

- Bản sao 1 trong các giấy tờ sau:

+ Bản sao hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch có hiệu lực trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến thời điểm nộp hồ sơ.

+ Thẻ hội viên của tổ chức xã hội nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch.

d) Cơ quan chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận và giải quyết

10. Hỗ trợ hộ kinh doanh

a) Đối tượng hỗ trợ: Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19

b) Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện:

- Hộ kinh doanh gửi đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu 11( QQĐ 23) về ủy ban nhân dân xã

-  UBND xã, thị trấn niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà – Lộc Hà.

- Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà – Lộc Hà chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, gửi Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội).

11. Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

a) Đối tượng hỗ trợ: Người sử dụng lao động được vay vốn trả lương ngừng việc và vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh khi có đủ các điều kiện:

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia BHXH bắt buộc  đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

b)  Mức cho vay, thời hạn cho vay, thời hạn giải ngân được thực hiện theo Điều 39, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg.

c) Hồ sơ đề nghị, trình tự, thủ tục thực hiện: Theo Điều 40, Quyết định 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định 777/QĐ-LĐTBXH.

d) Cơ quan chủ trì thực hiện: Ngân hàng Chính sách xã hội huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện.

12. Hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành riêng Quyết định về việc hỗ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác theo quy định tại khoản 12 Mục II Nghị quyết 68/NQ-CP.

Nơi nhận:

- TT ĐU, TT HĐND xã;

- Chủ tịch, PCT UBND xã;

- UBMTTQ; các ngành,

   đoàn thể cấp xã;

- BCH các thôn;

- Lưu VP, LĐTBXH.

                                                        

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Nguyễn Huy Hà

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 115.169
    Online: 3