ỦY BAN NHÂN DÂN

THẠCH XUÂN

 

 

Số:            /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

hạch Xuân , ngày 21   tháng  01 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND huyện khóa XIX - Kỳ họp thứ 12 về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021 cho các đơn vị, các xã, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 126 /QĐ-UBND ngày  07 /01/2021 của UBND huyện về việc giao dự toán thu, chi và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2020 cho UBND xã Thạch Xuân;

Căn cứ Nghị quyết số 02 /NQ-HĐND ngày 20/01/2021 của HĐND khóa XIX. - Kỳ họp thứ 12 về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách và bố trí nguồn đầu tư phát triển năm 2021;

Xét đề nghị của bộ phận Tài chính - Kế toán xã.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho các ban, ngành, đoàn thể và đơn vị cấp xã; các nhiệm vụ chi ngân sách cấp xã (Có các phụ lục chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ dự toán ngân sách năm 2021, UBND xã giao nhiệm vụ cho các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị như sau:

1. Bộ phận Tài chính - Kế toán xã hướng dẫn các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị phân bổ chi tiết các chỉ tiêu thu, chi ngân sách theo dự toán được giao và tổ chức thực hiện có hiệu quả. Bố trí nguồn thực hiện cải cách tiền lương đảm bảo quy định của Nhà nước.

Tham mưu UBND xã bố trí kinh phí trả nợ XDCB và nợ ứng trước ngân sách huyện; vốn thực hiện cơ chế hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước và kênh mương nội đồng theo kế hoạch phải trả nợ trong năm 2021, đảm bảo khả năng cân đối ngân sách. Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo tiêu chuẩn định mức quy định của Nhà nước.

2. Các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thụ hưởng ngân sách căn cứ dự toán được giao, thực hiện quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn ngân sách đúng quy định hiện hành.

          Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Văn phòng UBND xã, bộ phận Tài chính - Kế toán và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- UBND huyện;

- Phòng TC-KH huyện;

- TTr Đảng ủy, HĐND xã;

- Ban KTXH-HĐND xã;

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;

- KBNN huyện Thạch Hà;

- Lưu: VT, TC-KT.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 115.168
    Online: 2