Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạch Xuân lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tiến hành trọng thể trong tháng 4/2020. Đây là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Đảng bộ và Nhân dân Thạch Xuân; cán bộ, đảng viên và Nhân dân quan tâm và hướng về với tình cảm tốt đẹp nhất.

Nhìn lại 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII, Thạch Xuân đã đạt được những thành tựu to lớn và rất đáng tự hào: Năm năm qua, Đảng bộ Thạch Xuân đã nỗ lực phấn đấu giành được kết quả khá toàn diện và vượt bậc trên các lĩnh vực, đặc biệt xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018 - trước một năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Thạch Xuân đang đổi thay, lớn lên từng ngày; diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới, văn minh, hiện đại; đặc biệt, từ khi xã nhà đạt chuẩn Nông thôn mới, cấp uỷ chính quyền đã tập trung bắt tay vào nội dung xây dựng Nông thôn mới nâng cao nhằm đảm bảo cho đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực sự tạo chuyển biến tích cực về ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức và các tầng lớp nhân dân Thạch Xuân…

Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thạch Xuân đã hướng tới Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV với những tình cảm tốt đẹp và bằng các hoạt động thiết thực, phong phú, đa dạng, như: Tổ chức thảo luận, góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện, xã; phát động thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ toàn diện trên các lĩnh vực năm 2020; đẩy mạnh phong trào xây dựng Nông thôn mới, các công trình nội dung cụ thể, các hoạt động thông tin, phát thanh, tuyên truyền;... với mong muốn đóng góp một phần trách nhiệm, trí tuệ vào thành công của Đại hội Đảng bộ xã.

Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thạch Xuân lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, mở ra một giai đoạn mới với nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển xã Thạch Xuân ngày càng giàu đẹp, văn minh, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ban Biên tập


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 72.410
    Online: 14